Ordonanța de urgență nr. 181/2020, in vigoare de la data de 26.10.2020 prevede o serie de măsuri precum: posibilitatea amânării plătii impozitelor, suspendarea executării silite prin poprire, prorogarea termenului pentru rambursarea TVA, scutirea de impozit specific datorat de contribuabilii din domeniul HoReCa, eșalonarea simplificată a datoriilor și deductibilitatea testelor COVID-19.

 1. Posibilitatea amânării plății obligațiilor fiscale. Suspendarea executării silite prin poprire

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG 181/2020 și neachitate nu se calculează și nu se datorează dobânzi si penalități de întârziere conform Codului de Procedura Fiscala.

De asemenea, se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi asupra creanțelor bugetare până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.

 2. Scutirea de la plată a impozitului specific până la sfârșitul anului 2020

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și 31 decembrie 2020 inclusiv.

 3. Prorogarea termenului pentru rambursarea TVA

Se prorogă termenul pentru rambursarea TVA cu control ulterior (procedură stipulată în OUG nr. 48/2020) până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv.

 4. Deductibilitatea testelor de diagnosticare a infectiei COVID-19

OUG 181/2020 completează Codul Fiscal și stabilește că sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii.

Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii.

Această prevedere se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

5. Simplificarea procedurii de eșalonare a datoriilor

Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Conditiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată pentru contribuabil sunt urmatoarele:

  1. a) să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
  2. b) să nu se afle în procedura falimentului;
  3. c) să nu se afle în dizolvare;
  4. d) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  5. e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

Suplimentar, contribuabilul trebuie să aibă toate declarațiile fiscale depuse la data eliberării certificatului fiscal.

Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se datorează și se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

 6. Prorogarea termenului de solicitare a restructurării obligațiilor bugetare

Contribuabilul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii.

Vă rugăm să ne contactați pentru clarificări sau informații suplimentare.

Cu stimă,

Echipa BARIN

Leave a Reply